Zasady korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane

 1. Hala widowiskowo-sportowa jest obiektem Gminy Ożarów Mazowiecki zarządzanym przez Centrum Widowiskowo Sportowe Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki w Kręczkach.
 2. Obiekt może być czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-22:30, sobota – niedziela w godz. 8:00-22:00. W razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 3. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram zajęć.
 4. Zabrania się wnoszenia na halę sportową: wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu (ew. poza obszarami wydzielonymi), stosowania środków odurzających.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: pozostawienie okryć zewnętrznych i zmienionego obuwia w szatni głównej, używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, niepozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni, pomieszczeń sanitarnych, podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i P-Poż na terenie Ośrodka, dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy, zgłaszanie pracownikom obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach.
 7. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione (nauczyciele lub opiekunowie grup).
 8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 9. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego należącego do Ośrodka, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
 10. Uczestnicy zajęć niećwiczący przebywają przez cały czas trwania zajęć w wyznaczonym miejscu i w zasięgu wzroku nauczyciela lub opiekuna.
 11. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.
 12. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom obiektu.
 14. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie obiektu zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 16. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez widowiskowo-sportowych.
 17. Kierownictwo i pracownicy obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich zaleceń i poleceń.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.
 19. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.