Regulamin obiektu

 1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym Obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa innych osób i przestrzegać Regulaminów Obiektu i Imprezy.
 2. Zabronione jest niszczenie i demolowanie urządzeń i wyposażenia Obiektu.
 3. Nie mają prawa wstępu na Obiekt:
 • osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
 • osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,
 • odmawiające przeglądanie bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty,
 • osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres,
 • osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi)
 1. Każda osoba zakłócająca Imprezę odbywającą się na Obiekcie zostanie usunięta przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
 2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas Imprezy masowej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 • Powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia,
 • Natychmiast powiadomić Organizatora Imprezy lub Służby porządkowe Organizatora- pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu.
 • Użyć sprzętu gaśniczego,
 • Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,
 • Unikać paniki,
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
 • Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym
 1. KARY

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowe imprezy podlega karze grzywny do 5000 zł może być także orzeczona kara dodatkowa, zakazu wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy.