Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną trawą

 1. Administratorem boiska jest Spółka z o.o. Centrum Widowiskowo Sportowe Ożarów Mazowiecki.
 2. Korzystanie z boiska jest odpłatne.
 3. Administratora reprezentuje na terenie boiska gospodarz obiektu – osoba bezpośrednio wyznaczona zarządzającego obiektem
 4. Wejście na teren boiska równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez użytkowników.
 5. Boisko czynne jest przez cały tydzień w godzinach wyznaczonych odrębnie dla każdej pory roku zgodnie z ustalonym harmonogramem
 6. Istnieje możliwość rezerwacji połowy boiska, przy czym pierwszeństwo maja grupy wynajmujące całe boisko.
 7. Włączenie oświetlenia na terenie boiska jest dodatkowo płatne.
 8. Boisko wynajmowane jest wraz z zapleczem szatniowym.
 9. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie boiska należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych gospodarz obiektu może zabronić korzystania z boiska.
 12. Sprzęt sportowy wydaje gospodarz obiektu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić go gospodarzowi obiektu w stanie niepogorszonym.
 13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 20 Regulaminu korzystania z boiska podejmuje osoba reprezentująca w danej chwili administratora kompleksu boisk, która w zależności od sytuacji może:
  – nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  – nakazać opuszczenie terenu boiska;
  – zakazać dalszych wstępów na teren kompleksu boiska.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska, a użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone swoim zachowaniem szkody w wysokości 100% wartości zniszczeń.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
 16. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag animatora sportu lub gospodarza obiektu.
 18. W trosce o bezpieczeństwo część terenu boiska objęta jest
 19. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy sportowe.
 20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  – używania obuwia nie piłkarskiego;
  – wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  – niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  – odpalania materiałów pirotechnicznych (fajerwerków, świec dymnych, rac, petard itp.)
  – wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  – palenia tytoniu, spożywania alkoholu;
  – zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  – przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  – zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
  – wprowadzania zwierząt
  – korzystania z boiska bez zgody gospodarza obiektu;
  – przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia.