Regulamin porządkowy

 1. Hala widowiskowo-sportowa  jest obiektem Gminy Ożarów Mazowiecki zarządzanym przez Centrum Widowiskowo Sportowe Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki w Kręczkach.
 2. Obiekt może być czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-22:30, sobota – niedziela w godz. 8:00-22:00. W razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 3. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram zajęć.
 4. Z hali mogą korzystać: dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora, grupy zorganizowane, zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne, dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, kibice lub osoby uczestniczące, wyłącznie podczas imprez sportowych, których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności.
 5. Zabrania się użytkownikom: wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, wprowadzania psów (za wyjątkiem psów specjalnie szkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym) i innych zwierząt na teren Ośrodka,
 6. Zakazuje się ponadto wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 7. Na terenie widowiskowo-sportowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu(ew. poza wydzielonymi strefami), stosowania środków odurzających.
 8. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
 9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: pozostawienie okryć zewnętrznych i zmienionego obuwia w szatni głównej. używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni, pomieszczeń sanitarnych podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i p-poż na terenie obiektu dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy informowanie pracowników obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach.
 10. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione za okazaniem karnetu, biletu lub na podstawie odrębnych ustaleń.
 11. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego należącego do obiektu, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
 12. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 13. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom obiektu.
 15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie obiektu zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez widowiskowo-sportowych.
 17. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzonych uchybień – zakazać z korzystania z Hali Sportowej.
 18. Kierownictwo i pracownicy obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich zaleceń i poleceń.
 19. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.